Προσλήψεις εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής: Το ΦΕΚ με την κατανομή 853 θέσεων

  Έγκριση κατανομής και πλήρωσης υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 7606/31-12-2023 η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η κατανομή και πλήρωση υφιστάμενων θέσεων εποχικού προσωπικού κατηγορίας Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), για την υλοποίηση Προγραμμάτων καιΕκδηλώσεων Άθλησης για Όλους των ΟΤΑ Α’βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών για την περίοδο 2023-2024.

Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) επιλέγονται βάσει του Οργανωτικού Πλαισίου Π.Α.γ.Ο. και ΕΑγΟ, (Β’ 461/2020) και υπογράφουν σύμβαση εργασίας με τον φορέα υλοποίησης του προγράμματος, με διάρκεια έως 8 μήνες. Οι Π.Φ.Α. υλοποιούν αποκλειστικά ΠΑγΟ όπως αυτά ορίζονται στο Οργανωτικό Πλαίσιο. 

Όπως αναφέρει το ΦΕΚ, με την παρούσα προκαλείται δαπάνη ύψους 4.785.488,72 € κατ’ ανώτατο όριο, σε βάρος των οικείων ΚΑΕ των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που ορίζονται στο διατακτικό, η οποία θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά από την είσπραξη εσόδων από καταβολή αντιτίμου, υπό τη μορφή διδάκτρων ή συνδρομών από τους ωφελούμενους, ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών.

Δείτε το ΦΕΚ με τον πίνακα κατανομής των 853 θέσεων

 

ΠΗΓΗ

Social Media
Posted in ΝΕΑ, ΟΚΠΕ, ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.